Modleme se za Zemi

společně s celým světem každé úterý ve 20:00

Dobrotivý Bože,

Ty jsi vdechl život nám i celému stvoření. Dal jsi vůni květům, zpěv ptákům a hlas lidem. Celou Zemi jsi nám daroval, abychom se z ní radovali, moudře ji využívali a starali se o ni jako dobří hospodáři. Sjednoceni společnou modlitbou tě prosíme, dej nám dar moudrosti, abychom se nepodíleli na rozsáhlé devastaci přírody, zejména tropických deštných pralesů, ukrývajících v sobě nezměrnou rozmanitost a význam.

Prosíme, dej, ať si lidé uvědomují jedinečnost a důležitost každého Tvého tvora. Ať marnotratně nepřispíváme k jejich vyhubení, protože Ty jsi chtěl, aby s námi sdíleli náš společný domov. A dej, ať každý člověk upřímně uvažuje nad důsledky svého jednání.

Pokorně tě prosíme za změnu smýšlení těch, kterým je příroda lhostejná, neváží si jí a zatím nedokáží pochopit její místo v díle stvoření. Otevři naši mysl, oči i naše srdce, abychom celý svět kolem nás vnímali jako dar pro náš pozemský život. Prosíme, pomoz nám zastavit vše, co ničí Tvé stvoření, a potlačit nezkrotnou touhu mnohých lidí zneužívat ho jen pro své sobecké cíle.

Dej nám sílu, abychom si vážili všeho dobrého, co jsi nám dal, když jsi stvořil svět a v něm člověka ke svému obrazu jako korunu tvorstva.

Otče náš ... Zdrávas Maria ...


Více info na stránkách www.stoppalmovemuoleji.cz nebo také v audioarchivu Rádia Proglas: Kafemlýnek, Palmový olej kolem nás (8. 3. 2016)

Modlitba za naši Zemi

Z encykliky Laudato Si

Nejvyšší Pane, přítomný v celém vesmíru i v tom nejmenším ze svých tvorů, Ty, který zahrnuješ svojí něhou všechno co existuje, sešli na nás sílu svojí lásky, abychom pečovali o život a krásu. 

Zaplav nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry a nikomu neškodili. 

Otče chudých, Pomoz nám vykoupit ty, kdo jsou na této zemi opuštěni a zapomenuti a kteří jsou v tvých očích tak drahocenní. Ozdrav náš život, abychom chránili svět a nepustošili jej, abychom rozsévali krásu a nikoli znečištění a zkázu. 

Dotkni se srdcí těch, kdo hledají pouze výhody na úkor chudých a této země. Nauč nás objevovat hodnotu každé věci, rozjímat s úžasem, poznávat, že jsme na naší cestě k tvému nekonečnému světlu hluboce spojeni se všemi tvory. 

Díky, že jsi s námi po všechny dny. Buď nám, prosím, oporou v našem boji Za spravedlnost, lásku a pokoj.